PC 331 Centra Geestelijke Gezondheidszorg

CGGZ1
Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt medisch-psychiatrische en psychotherapeutische hulpverlening aan mensen met ernstige psychische problemen. Elk CGG heeft een aparte werking voor kinderen en jongeren, volwassenen, en ouderen. Een CGG is georganiseerd in meerdere teams op verschillende vestigingsplaatsen. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.
De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is geen opname of verblijf.
Daarnaast kan een CGG ook:
  • specifieke vormen van zorg aanbieden (bv. alcohol-, drugs- en suïcidepreventie, forensische hulpverlening, verslavingszorg, hulpverlening aan personen met een handicap en bijkomende psychische problemen …);
  • samen met andere partners meewerken aan projecten, gericht op specifieke doelgroepen of thema’s (bv. psychiatrische zorg in de thuissituatie, vroegdetectie van psychiatrische stoornissen, Buddywerking Vlaanderen, projecten rond familiaal geweld of kindermishandeling, projecten rond de invoering van een eerstelijnspsychologische functie, alternatieve gerechtelijke maatregelen, arbeidszorg …)
  • ondersteuning en consulten bieden aan andere organisaties in de zorg en hulpverlening zoals voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg, gevangenissen, woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen, CAW …
Er zijn 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. Alle centra worden door Zorg en Gezondheid erkend.

Bevoegdheidsomschrijving paritair comité 331

CGGZ5
PC 331 Centra geestelijke gezondheidszorg
 
[0] K.B. 09.03.2003 B.S. 08.04.2003
 
[1] K.B. 26.01.2010 B.S. 10.02.2010
 
[2] K.B. 21.07.2011 B.S. 10.08.2011
 
Artikel 1, § 2
 
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, namelijk de hiernavermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd:
 
de kinderkribben, peutertuinen, diensten voor onthaalouders, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, buitenschoolse kinderopvang;
 
1.       de centra voor geboorteregeling;
 
2.       de centra voor tele-onthaal;
 
3.       de sociale vrijwilligersorganisaties;
 
4.       de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;
 
5.       de centra voor huwelijkscontacten;
 
6.       de centra voor prenatale raadpleging;
 
7.       de consultatiebureaus voor het jonge kind;
 
8.       de vertrouwenscentra kindermishandeling;
 
9.       de diensten voor adoptie;
 
10.    de centra voor ontwikkelingsstoornissen;
 
11.    de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;
 
12.    de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg;
 
13.    de centra voor geestelijke gezondheidszorg;
 
14.    de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen.
 
Het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector is eveneens bevoegd voor de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.