Je loon in pc 331 Geestelijke Gezondheidszorg

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers.Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Je kan ze hier vinden.
Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op afgevaardigden van de LBC-NVK. 
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (b.v. 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% is een halftijdse arbeidsovereenkomst, of soms uitgedrukt in een breuk, bijv. 19/38). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Recht op andere vergoedingen dan het maandloon

Haard- of standplaatstoelage
Een aparte toelage met deze naam op je loonbrief? 
Hoe zit dat in elkaar? De haardtoelage is van toepassing op werknemers die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen.

De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.
Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om die eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen. Die vind je op: http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
Voor veel werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Voor die onregelmatige prestaties zijn sectorale regels onderhandeld die je recht geven op extra vergoedingen of loontoeslagen.
Werk je in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dan krijg je een toeslag van 20% wanneer je op zondag, ’s nachts of in onderbroken diensten moet werken. Een dienst is ‘onderbroken’ als er minstens vier uur onderbreking is tussen de twee dienstdelen.
Werk je in een centrum voor gezondheidspromotie en -preventie dan krijg je een toeslag van 100% wanneer je op zondag moet werken. Moet je werken op een wettelijke feestdag dan krijg je een toeslag van 50%. Voor elk gewerkt uur op een zaterdag krijg je een toeslag van 0,99 euro. Moet je werken op een wettelijke feestdag die op een zondag valt, dan krijg je de toeslag voor zondagwerk. De toeslagen voor werk op zon- en feestdagen gelden niet voor werknemers waarvan de loonschaal hoger is dan die van een master.
In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de instelling. Daarover kunnen de afgevaardigden van de LBC-NVK je inlichten.
De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels inzake bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en -wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ... Voor meer informatie of vragen in concrete situaties kan je rekenen op de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK.

Eindejaarspremie
Een jaarlijkse eindejaarspremie op je loonbrief lijkt je misschien vanzelfsprekend. Als je loonbrief kon spreken, zou hij vertellen dat de LBC-NVK met onderhandelingen en acties in het vorige sociale akkoord een stevige vooruitgang heeft geboekt.

Vanaf 2012/2013 realiseerden we voor alle werknemers een grote verhoging van de eindejaarspremie tot bijna een volledige dertiende maand.
De eindejaarspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind je terug in de pdf met de loonschalen op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be. Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? De LBC-NVK is je daarbij graag van dienst.


Vergoedingen voor woon- werkverkeer en bij vervoer in opdracht
De werkgever betaalt je vervoerskosten naar en van het werk geheel of gedeeltelijk terug. Het bedrag hangt vooral af van je vervoermiddel.
Wie met de trein naar het werk spoort, doet dat gratis. De werkgever staat volledig in voor de kosten. Neem je ander openbaar vervoer dan de trein, dan betaalt de werkgever je een vastgestelde tussenkomst in de prijs van je abonnement, afhankelijk van de afstand.
Wie fietst naar het werk, krijgt een fietsvergoeding per kilometer. Als de werkgever je, met jouw akkoord, een gebruiksklare fiets of een fietsleasing ter beschikking stelt, kan die de fietsvergoeding vervangen.
Kom je met een ander privé-vervoermiddel (auto, motor,…) naar het werk, dan betaalt de werkgever een vastgestelde tussenkomst vanaf de vierde kilometer, afhankelijk van de afstand.
Doe je met je eigen vervoermiddel verplaatsingen in opdracht van de werkgever, dan heb je recht op een vastgestelde vergoeding per kilometer.

Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Pensioen

CGGZ4

Aanvullend pensioen

Door een onderhandeld sociaal akkoord is voor alle non-profit werknemers een fonds voor aanvullend pensioen van start gegaan. Dit fonds wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Elk jaar dat je in de non-profit werkt, wordt een bijdrage voor je opzij gezet. Je ontvangt elk jaar een pensioenfiche met de som die bijeen gespaard werd. Als je met pensioen gaat, zal het non-profit pensioenfonds je het bedrag, opgebouwd tijdens je  non-profit loopbaan, uitbetalen. Het aanvullend pensioen van de sector is voor jou volledig gratis.
Dat er ook voor de non-profit een begin is gemaakt met een aanvullend pensioen is heel belangrijk. Maar de opbouw van een pensioenfonds is een werk van lange adem. In de non-profit werken honderdduizenden mensen, die we allemaal gelijk behandeld willen zien. De financiering en de bedragen van het pensioenfonds willen we hoger en beter. Dat moet gebeuren in nieuwe sociale akkoorden.
Het aanvullend pensioenfonds staat los van eventuele groepsverzekeringen die op het niveau van de instelling onderhandeld kunnen zijn. Je krijgt het aanvullend pensioen van de sector dus bovenop je eventuele groepsverzekering.
Heb je vragen over het aanvullend pensioenfonds? Dan ben je bij de LBC-NVK aan het goede adres!

Indexaanpassingen PC 331

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing september 2006 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing november 2005 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2004 
Vorige lonen x 1,02