Je loon in pc 331 Kinderopvang

Hoe zit het met de verloning in de non-profit?

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers. 
Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.
De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: Je loonschaal of barema

Je loon hangt in de eerste plaats af van het soort voorziening waar je werkt. De lonen van de werknemers uit de vroegere erkende kinderdagverblijven (trap 2a en 3) zijn dankzij de vorige sociale akkoorden enorm gestegen.
Wat men vandaag de vergunde kinderopvangvoorzieningen onder trap 2b noemt, heette vroeger ‘de zelfstandige inkomensgerelateerde kinderopvang’. In die voorzieningen hebben we een loonharmonisatie ingezet. Zo hebben we in april 2015 het basisminimumloon opgetrokken van 1.502 euro naar 1.603 euro. Dat is een eerste stap naar het sectorale minimumloon. De nieuwe subsidieregeling voorziet dat trap 2b in 6 stappen het niveau van trap 2a moet bereiken. De LBC-NVK heeft ervoor gezorgd dat bij elke stap ook de lonen omhoog gaan.

De werknemers in de initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO’s) genieten dankzij de vorige sociale akkoorden van een aantal belangrijke voordelen. De harmonisering van de lonen (met de vroegere erkende kinderdagverblijven) is een belangrijke eis voor de volgende onderhandelingen. De IBO’s maken sinds 2007 deel uit van het paritaire comité 331 (PC 331). Bij de opstart van dat PC hebben we een bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten waardoor alle oude cao’s (uit het vroegere PC 305) behouden bleven. De loonschalen aan de huidige index vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief.


Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% of 19/38 is een halftijdse arbeidsovereenkomst). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Recht op andere vergoedingen dan het maandloon

Haard- of standplaatstoelage
Een aparte toelage met deze naam op je loonbrief? Hoe zit dat in elkaar?
De haardtoelage is van toepassing op werknemers die gehuwd zijn, wettelijk samenwonen of alleenstaand zijn met één of meer op kinderbijslag rechtgevende kinderen. De standplaatstoelage is van toepassing op werknemers die geen recht hebben op een haardtoelage, of waarvan de partner reeds een haardtoelage heeft.
Of je recht hebt op een haard- of standplaatstoelage, en zo ja voor welk bedrag, hangt af van de hoogte van je loon. Om deze eventuele toelage gemakkelijk te kunnen nakijken, hebben we de maandbedragen ervan mee opgenomen in ons overzicht van de loonschalen. Je vindt alle loonschalen op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.
Vergoedingen voor onregelmatige prestaties
Voor vele werknemers in zorg, welzijn en cultuur brengt de aard van het werk ook werktijden op ongemakkelijke momenten met zich mee. Bijvoorbeeld werken tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Werken op onregelmatige uren is in de kinderopvang in vele gevallen onvermijdelijk. Omdat het een impact heeft op je sociaal en gezinsleven is extra betaling absoluut verantwoord.

Dankzij acties en onderhandelingen hebben we bekomen dat onregelmatige prestaties extra vergoed worden. Extra vergoedingen voor onregelmatige prestaties blijven een belangrijk aandachtspunt voor de LBC-NVK. De vergoedingen voor onregelmatige prestaties hieronder gelden enkel in de initiatieven buitenschoolse kinderopvang en in de vergunde kinderopvang onder trap 2a en trap 3, de vroegere ‘erkende voorzieningen’.
Toeslag voor werken op zaterdag
Voor alle werkuren op zaterdag wordt een forfaitaire toeslag per uur betaald. Het bedrag van die toeslag aan de huidige index vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.
Toeslag voor werken op een zondag
Voor alle werkuren die op een zondag vallen (maximum elf uur) wordt een toeslag betaald van honderd percent op het loon.

Toeslag voor werken op een feestdag
Voor alle werkuren op een wettelijke feestdag krijg je een toeslag van vijftig percent op je loon. Valt de feestdag op een zondag, dan geldt de toeslag voor zondagswerk
Onderbroken diensten
Werk je ‘s nachts of in onderbroken dienst (een dienst overdag die met minstens vier uur wordt onderbroken) dan krijg je een toeslag van twintig percent op je loon.
Welke toeslagen kan je combineren?
Uit de tabel hieronder kan je afleiden welke toeslagen gecombineerd worden. Een ‘x’ betekent dat ze gecombineerd kunnen worden, een ‘0’ betekent dat ze niet combineerbaar zijn. In dat geval telt de hoogste toeslag.
Nachtdienst Zondagwerk Feestdagwerk Zaterdagwerk Onderbroken dienst
Nachtdienst x x 0 x
Zondagwerk x 0 x
Feestdagwerk x 0 0 x
Zaterdagwerk 0 0 x
Onderbroken dienst x x x x

In sommige gevallen zijn aanvullende regelingen onderhandeld op het niveau van de voorziening. Daarover kunnen de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK je inlichten.

En wat met de overuren?

De arbeidsduurberekening, bijvoorbeeld het bepalen van meeruren en overuren, is een complexe zaak. In geval van overuren is er een wettelijke toeslag van 50%, en van 100% op zon- en feestdagen. Maar niet elk uur dat je meer werkt, is automatisch een overuur dat recht geeft op overurentoeslag. Er zijn ook regels over bijvoorbeeld inhaalrust, uurroosterbeleid en –wijzigingen, de wettelijke grenzen van de arbeidstijd, ...Voor meer informatie of vragen over concrete situaties kan je rekenen op je vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK.

Eindejaarspremie
Elk jaar een eindejaarspremie op je loonbrief is niet vanzelfsprekend in de kinderopvang. Werk je een initiatief uit de vroegere zelfstandige sector, dan heb je voorlopig nog geen recht op een eindejaarspremie. Maar de LBC-NVK maakt daar wel werk van.
Als de loonbrief van de werknemers van de vroegere erkende sector kon spreken, zou hij vertellen dat de LBC-NVK met onderhandelingen en acties in het vorige sociale akkoord een stevige vooruitgang heeft geboekt. Vanaf 2012/2013 realiseerden we voor alle werknemers een grote verhoging van de eindejaarspremie tot bijna een volledige dertiende maand.
De eindejaarspremie is samengesteld uit een percentage van je jaarloon en een vast forfait. De berekeningswijze en de exacte bedragen vind je terug in de pdf met de loonschalen op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be. Lijkt die berekening je toch wel ingewikkeld? De LBC-NVK is je daarbij graag van dienst.

Vergoedingen voor woon- werkverkeer en bij vervoer in opdracht
De LBC-NVK heeft ervoor gezorgd dat alle werknemers in de kinderopvang, ongeacht de voorziening of dienst waar ze werken, kunnen genieten van dezelfde vervoersregeling.
De werkgever betaalt je vervoerskosten naar en van het werk geheel of gedeeltelijk terug. Het bedrag hangt vooral af van je vervoermiddel.
Wie met de trein naar het werk spoort, doet dat gratis. De werkgever staat volledig in voor de kosten. Neem je ander openbaar vervoer dan de trein, dan betaalt de werkgever je een vastgestelde tussenkomst in de prijs van je abonnement, afhankelijk van de afstand.
Wie fietst naar het werk, krijgt een fietsvergoeding per kilometer. Als de werkgever je, met jouw akkoord, een gebruiksklare fiets of een fietsleasing ter beschikking stelt, kan die de fietsvergoeding vervangen.
Kom je met een ander privé-vervoermiddel (auto, motor,…) naar het werk, dan betaalt de werkgever een vastgestelde tussenkomst vanaf de vierde kilometer, afhankelijk van de afstand.
Doe je met je eigen vervoermiddel verplaatsingen in opdracht van de werkgever, dan heb je recht op een vastgestelde vergoeding per kilometer.
Een actueel overzicht van al deze vastgestelde tussenkomsten en vergoedingen vind je op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Indexaanpassingen PC 331

Indexaanpassing januari 2013 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing maart 2012 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2011 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing juni 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing februari 2008 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing september 2006 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing november 2005 
Vorige lonen x 1,02
Indexaanpassing oktober 2004 
Vorige lonen x 1,02