Ontwerptekst IPA

Een nieuw ontwerp van Interprofessioneel Akkoord: IPA 2017-2018

Op woensdag 11 januari 2017 bereikten de sociale partners in de schoot van de Groep van 10 een ontwerp van interprofessioneel akkoord
Het ontwerp van interprofessioneel akkoord omvat 4 luiken: 
 • De loonmarge voor 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1 % 
 • Voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen wordt 446 miljoen euro uitgetrokken
 • Bestaande akkoorden over SWT en landingsbanen worden verlengd voor 2017-2018
 • De onderhandelaars formuleren 9 engagementen rond “maatschappelijke uitdagingen”

Luik 1. Loonmarge

De maximale marge voor loonstijging voor 2017-2018 bedraagt 1,1%. Het is aan de onderhandelaars en sectoren en ondernemingen om die marge concreet in te vullen. Het IPA wijst in dat verband alvast naar het wegwerken van de verschillen tussen arbeiders en bedienden voor het aanvullend pensioen.

Luik 2. Welvaartsvastheid

Voor 2017-2018 wordt hiervoor 446 miljoen euro voorzien. Met die middelen willen de onderhandelaars de armoedekloof versmallen, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen zoals alleenstaande ouders.

Luik 3. Verlengingen en lopende dossiers

Een aantal lopende afspraken en regelingen blijven bestaan:
 • cao 105 over het medisch brugpensioen voor mindervaliden met ernstige lichamelijke problemen;
 • de werkgeversbijdrage van 0,10% voor risicogroepen;
 • het systeem van innovatiepremies;
 • de vrijstelling van startbaanverplichting indien de sector een werkgeversbijdrage van 0,15% voorziet bij risicogroepen;
 • de tussenkomst 80/20 voor de kosten voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer via een overeenkomst derde betaler.
 • de boete van 1.800 euro voor werkgevers die bij ontslag geen outplacement aanbieden.
Daarnaast worden voor de periode 2017-2018 nieuwe kadercao’s afgesloten over SWT en landingsbanen.

Luik 4. Maatschappelijke uitdagingen

De onderhandelaars engageren zich om rond 9 concrete maatschappelijke uitdagingen verder te werken: 
 • burn-out;
 • vereenvoudiging regelgeving en administratieve formaliteiten;
 • een toekomstgerichte arbeidsorganisatie;
 • digitalisering en deeleconomie;
 • mobiliteit;
 • herstructureringen;
 • jongerentewerkstelling;
 • aanwerving en tewerkstelling bevorderen;
 • naar een beter en sterker sociaal overleg.

Consultatie en raadpleging

Dit ontwerp van IPA 2017-2018 wordt binnen LBC-NVK besproken op de LBC-NVK raadsvergadering van maandag 30/01/2017. Met een mandaat van die vergadering gaan de LBC-NVK vertegenwoordigers naar de ACV-raad van dinsdag 31/01/2017. Daar zullen alle deelorganisaties van het ACV samen het ACV-standpunt bepalen.