Internationaal vakbondswerk

Bedrijven in Europa kunnen sinds oktober 2004 onder bepaalde voorwaarden het statuut van Europese NV (SE) aannemen. De Europese Unie wil bedrijven in staat stellen hun activiteiten over het hele grondgebied van de Europese Unie te laten uitoefenen d.m.v. één enkele rechtspersoon die in alle lidstaten erkend wordt. In de praktijk leidt dit volgens de Europese Commissie er toe dat bedrijven die in meer dan één lidstaat gevestigd zijn, de mogelijkheid hebben om te fusioneren en functioneren doorheen de hele EU op basis van slechts één reglementering. 
In april 2013 waren 1.766 Europese vennootschappen geregistreerd. 
Deze vennootschapsvorm heeft gevolgen voor het overleg met de werknemers. De wetgeving verplicht om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de rol van werknemers in deze SE. Concreet wil dit zeggen dat er op Europees niveau met de werknemersvertegenwoordigers moet worden onderhandeld over het instellen van een informatie- en consultatieorgaan. Dit lijkt heel sterk op het overleg dat er in Europese ondernemingsraden gebeurt. Medezeggenschap van werknemers dient ook besproken te worden. Concreet gaat dit over zetels voor werknemers in de toezichtraad of raad van bestuur.
 
Meer weten? 
Contacteer de internationale cel 

Europese ondernemingsraden

Sinds 1994 bestaat er een wetgevend kader dat overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers in een bedrijf regelt op Europees niveau. Om zo’n Europese ondernemingsraad (EOR) op te richten moet het bedrijf minstens 1.000 werknemers in Europa hebben. In 2011 stellen we vast dat dit geleid heeft tot de oprichting van 978 actieve EOR’s. De 18.000 werknemersvertegenwoordigers die hierin actief zijn, vertegenwoordigen tezamen meer dan 18 miljoen werknemers in Europa. 
De praktijk van deze EOR’s is zeer divers en afhankelijk van de grootte van het bedrijf, sector en het land waar de hoofdzetel gevestigd is. Grosso modo kan je spreken van 4 types van Europees overleg: 
  • Bij een symbolische EOR gebruikt de werkgever het overlegforum als een postbus om eenmaal per jaar informatie te geven. 
  • Een dienstverlenende EOR is een overlegorgaan waarin de werknemersfractie goede informatie ontvangen en elkaar ondersteunen vooral in functie van hun nationaal overleg. 
  • In de project-geörienteerde EOR is de werknemersfractie er in geslaagd om taal- en culturele verschillen inzake sociaal overleg te overbruggen. Ze ontwikkelen hun eigen projecten en bouwen aan een Europese syndicale visie. 
  • De participatieve EOR gaat nog een stap verder en slaagt er in om gezamenlijke initiatieven met management te ontwikkelen. Sommige bedrijven (Areva, Total,…) sluiten zelfs Europese akkoorden af rond bv. gelijkheid van kansen, vorming, herstructurering, … 
Wil je hierover meer weten? 
Contacteer de internationale cel.

Samen sterk in multinationale bedrijven

Tegenover multinationale ondernemingen (MNO’s) moeten we tegenmacht en internationale solidariteit ontwikkelen. Een sterke internationale syndicale aanpak is nodig. Daarom vindt LBC-NVK het belangrijk te investeren in internationaal vakbondswerk op bedrijfsniveau. 
Concreet betekent dit dat we moeten inzetten op een goede internationale vakbondscoördinatie inzake:
  • Europese ondernemingsraden 
  • Europese vennootschappen 
  • Internationale kaderakkoorden 
  • Afdwingbaardheid van de OESO-richtlijnen voor MNO’s

Internationale kaderakkoorden

Op mondiaal vlak trachten vakbonden - met steun van hun mondiale vakbond - in overleg te treden met het management op het hoogste niveau. De minimale inzet van dit overleg is dat het management de fundamentele rechten van de werknemers officieel erkent. Verder proberen vakbonden via dit overleg tot een akkoord te komen dat ook van toepassing is op onderaannemers. Uiteraard is het belangrijk dat vakbonden betrokken zijn bij de implementatie van dit akkoord. Pas na het ondertekenen van het akkoord begint voor hen het echte veldwerk. 
Bedrijfsakkoorden
Binnen een aantal bedrijven hebben mondiale vakbonden dergelijke akkoorden kunnen afsluiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: DaimlerChrysler, Ikea, Chiquita, H&M, Carrefour. 
Meer info?
Meer achtergrondinformatie kan je vinden op de sites van volgende mondiale vakbonden: 

OESO-richtlijnen multinationale ondernemingen

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een internationale organisatie waarbij 34 landen aangesloten zijn. Het doel is om het sociaal en economisch beleid van deze landen te bespreken, bestuderen en coördineren. 
Voor multinationale ondernemingen heeft deze instantie richtlijnen opgesteld over diverse thema’s zoals het vrijgeven van informatie over de bedrijfsstructuur en financiële gegevens, milieu, sociaal overleg, consumentenbelangen. De OESO roept de bedrijven op om deze richtlijnen te implementeren in dialoog met alle betrokken partijen. Bovendien voorziet de OESO ook controle bij de bedrijven bij zo’n implementatie. 
Voor vakbonden en niet-gouvernementele organisaties bieden deze richtlijnen een mogelijkheid om bedrijven ter verantwoording te roepen. Hiervoor zijn nationale OESO-contactpunten opgericht die klachten moeten behandelen. Vakbonden werken daarnaast ook actief mee aan het beleid van de OESO via de adviesraad TUAC. 
Meer weten?

Contacteer ons