Aansprakelijkheid als kaderlid

Aansprakelijkheid
Nationale internationale rechtsregels maken het opnemen van en verantwoordelijkheid complexer dan ooit. De wijze van leiding geven en zaken doen geven meer dan ooit aanleiding tot juridische betwistingen. Een vage omschrijving van een ‘fout’ en de bijhorende aansprakelijkheid voor de eventuele schade verhoogt de druk op veel kaderleden. Een werknemer is volgens de Arbeidsovereenkomstenwet niet burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het uitvoeren van zijn job. 

Uitzonderingen 

Maar er zijn uitzonderingen: wanneer de werknemer een opzettelijke fout pleegt, een zware fout begaat of wanneer er schade berokkent wordt door herhaalde, lichte fouten. Als een kaderlid, bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, een strafwet overtreedt, is hij daarvoor volledig verantwoordelijk. In tegenstelling tot het burgerlijk recht bestaat er geen wettelijke beperking op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer. Kaderleden die als ‘aangestelde’ voor de werkgever optreden lopen hierdoor meer risico. 

NVK standpunten 

We willen een duidelijk werkkader waarbij fouten niet onder de mat worden geveegd en de kans geboden wordt om zorgvuldig te werken. Druk om te presteren ligt vaak aan de grond van deontologische fouten. 
Een bijstandsverzekering, die in een onafhankelijke bijstand voorziet, is voor kaderleden geen overbodige luxe. 
Kaderleden zitten vaak geprangd tussen loyaliteit aan de onderneming, hun eigen aansprakelijkheid en hun rechtvaardigheidsgevoel. Klokkenluiders behoeden hun bedrijf vaak voor nog groter onheil. Vermeden moet in alle geval dat de boodschapper van het 'slechte nieuws' zwaar of uiteindelijk alleen moet boeten voor deze burgerzin. Het NVK wil de 'klokkenluider' meer rechtszekerheid en syndicale ondersteuning geven.

Contacteer ons