Passie voor de job bij kaderleden

Passie voor de job
Hoog opgeleide werknemers, leidinggevenden, kaderleden houden van hun job. Vol passie spreken ze over hun boeiend werk waar ze nog lang niet op uitgekeken zijn. Er is niks mis mee met je job graag doen en daar voluit voor te gaan. Meer en meer jobs laten bovendien toe om plaats- en tijdonafhankelijk uitgevoerd te worden. Kenniswerknemers en informatiewerkers hebben hiermee te maken. 
De technologie maakt dit alles meer en meer mogelijk. Helaas zijn er ook valkuilen voor dergelijke jobs. Zo kan bv. het in elkaar overvloeien van werk en privé een valkuil zijn, kan stress en burn-out om de hoek loeren en kan de vraag gesteld worden of de verloning nog in overeenstemming is met de gepresteerde arbeid. Uitdagingen aanpakken of valkuilen vermijden, is een permanent aandachtspunt voor de kaderwerking.

NVK actiepunten 

Werken in een kwaliteitsvolle werkomgeving is voor elke werknemer, ook voor kaderleden en hogeropgeleiden een recht. In het bijzonder voor die jobs die moeilijker begrensd kunnen worden en jobs die plaats- en tijdonafhankelijk worden uitgevoerd is het aan te raden hiervan een speerpunt te maken. 
Een innovatie arbeidsorganisatie biedt mogelijkheden om te gaan met plaats- en tijdonafhankelijke jobs, met jobs op kaderniveau. De kwaliteit van de organisatie afstemmen op de kwaliteit van arbeid is een grote uitdaging (zie ook Het Nieuwe Werken). De aanpassing van arbeidsorganisatie vergt overleg in het Comité voor preventie en bescherming op de werkvloer en in de Ondernemingsraad. 
De invoering van nieuwe technologieën als gsm en pc, waardoor werk en privé meer en meer door elkaar gaan vloeien, moet gepaard gaan met afspraken en evaluatiemomenten. 
Hoewel een aantal kaderjobs moeilijk in een vast urenpakket gewrongen worden, geven kadermilitanten het belang aan van collectieve overleg over arbeidsduur en overlegde systemen van arbeidsduurregistratie, telewerk, wachtdiensten, deeltijds werk en duobanen voor kaderleden (zie ook Arbeidsduur). 
Werknemers moeten de kans krijgen talenten en competenties te ontwikkelen gedurende gans hun loopbaan. Bedrijven hebben alle baat bij een plan over de rol die zij voor hun werknemers zien op korte en op langere termijn. Zo’n plan dient gepaard te gaan met een aanbod van individuele job- en loopbaancoaching/begeleiding en vormingstrajecten op bedrijfs- of sectorniveau. 
Jonge getalenteerde schoolverlaters komen met veel ambitie en verwachtingen op de werkvloer. Het hoger onderwijs moet echter ernstig werk maken van de overgang naar de beroepsloopbaan en jongeren informeren over de realiteit van de werkvloer, loon- en arbeidsvoorwaarden en het bestaan van sociaal overleg in België.

Contacteer ons