Ook kaderleden willen sociaal overleg

Sociaal Oveleg

Kaderleden in de vakbondsafvaardiging

De aanwezigheid van kaderleden in de ondernemingsraad is wettelijk verankerd. Elke 4 jaar duiden werknemers tijdens de sociale verkiezingen hun vertegenwoordigers aan voor de ondernemingsraad en het preventiecomité. Hierin wordt voornamelijk informatie uitgewisseld en advies verleend. 
Echt onderhandelen om tot collectieve akkoorden te komen gebeurt door de vakbondsafvaardiging. Kaderleden moeten daar deel van uitmaken. In een aantal sectoren, denk aan de industrie, kunnen kaderleden geen lid worden van de vakbondsafvaardiging. Deze uitsluiting strookt niet met het fundamenteel recht van alle werknemers om zich te laten vertegenwoordigen. Onderzoek wees uit dat er geen enkele valabele reden is waarop deze uitsluiting kan gebaseerd zijn. 
Actiepunt
Geëngageerde kaderleden moeten hun rol als vertegenwoordiger van het kaderpersoneel voluit kunnen spelen. Dit is geen overbodige luxe want voor een aantal specifieke onderwerpen zoals tijdelijke werkloosheid, niet-recurrente resultaatgebonden voordelen, de verlaging van de brugpensioenleeftijd is overleg verplicht. De invoering van een groepsverzekering voor een groep werknemers vereist ook collectief overleg. 

Toepassingsgebied cao’s 

Soms worden kaderleden uitgesloten uit het toepassingsgebied van belangrijke collectieve arbeidsovereenkomsten. Ook dit is voor ons onaanvaardbaar. We zijn er ons van bewust dat er, in een aantal gevallen, gegronde redenen kunnen zijn om voor kaderleden andere criteria te hanteren, maar dan mogen deze zich enkel beperken tot relevante en objectieve criteria. 
Op het moment dat de statuten van arbeiders en bedienden versmelten stellen velen zich vragen bij de dreigende opsplitsing van de werknemersgroep in ‘gewone’ bedienden en kaderleden. Dit willen wij niet. 
Actiepunt
Het NVK kiest als kadervakbond bewust voor een sterke inbedding in een representatieve vakbond als LBC-NVK en ACV. Omdat we geloven dat enkel samenwerking tot vooruitgang leidt. Dat het NVK eigen accenten legt en een eigen actieprogramma ontwikkelt, staat niet haaks op deze strategie. Het vormt een aanvulling op wat kaderleden samen met de anderen willen realiseren voor meer welzijn, rechtvaardigheid en solidariteit. Zelf verantwoordelijkheid nemen in het sociaal overleg maakt deel uit van dit project.

Contacteer ons