Informatie

7 goede redenen voor een vakbondsafvaardiging voor kaderleden en professionals

7
In de meeste bedrijven kunnen kaderleden of professionals deelnemen aan de sociale verkiezingen. Ze kunnen kiezen voor of verkozen worden in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming. Het echte onderhandelingswerk gebeurt echter door de vakbondsafvaardiging. Die tracht via overleg met de werkgever tot collectieve akkoorden (cao’s) te komen. Sommige bedrijven weigeren kaderleden in de vakbondsafvaardiging. Andere bedrijven laten kaderleden wel toe in de vakbondsafvaardiging maar beperken het onderhandelingsveld. Zo kan er daar bijvoorbeeld nooit overlegd worden over verloning of over een beleid ter preventie van stress en burn-out bij kaderleden. Veel directies weigeren cao’s voor de kaderleden te sluiten.

1 Kaderleden zijn werknemers 

Als kaderlid heb je meer autonomie en beslissingsbevoegdheid dan arbeiders en bedienden. Maar het is nog altijd je werkgever die het bedrijfsbeleid uittekent in opdracht van de aandeelhouders. En wie werkt onder het gezag van een werkgever, heeft wettelijk recht op de steun van een vakbondsafvaardiging.

2 Een boost voor je individuele positie 

Je vakbondsafgevaardigde informeert je over je rechten en kan je met raad en daad bijstaan. Aanhoudende hoge werkdruk en overuren, een oneerlijke evaluatie of niet correcte verloning, … Je kan het – in alle discretie – met je afgevaardigde bespreken. Op voorwaarde dat er in je bedrijf een vakbondsafvaardiging is…

3 Gedeelde problemen vragen om gemeenschappelijke oplossingen 

Stress, hoge werkdruk, lange werkdagen, evaluatieprocedures, ondoorzichtige verloning,… Ook je collega’s hebben er mee te maken. Een gezamenlijke aanpak is aangewezen en levert betere resultaten op dan individueel naar oplossingen te zoeken. Ook dan blijft maatwerk mogelijk.

4 Een essentiële schakel in het sociaal overleg 

De ondernemingsraad en het preventiecomité adviseren de werkgever bij het financieel, sociaal en welzijnsbeleid. In de vakbondsafvaardiging komen werknemersvertegenwoordigers op voor de gemeenschappelijke en individuele belangen van hun collega’s. Ze brengen de ongelijke verhoudingen tussen werkgever en werknemers in balans.

5 Collectief onderhandelen is een universeel grondrecht

Het recht is verankerd in de Belgische grondwet en in internationale verdragen. Enkel de vakbondsafvaardiging is bevoegd om met de werkgever bindende cao’s te sluiten over je loon- en arbeidsvoorwaarden.

6 Kaderleden uitsluiten is discriminatie en dus onwettig 

Zo oordeelde onlangs het Arbeidshof van Bergen in een rechtszaak tegen Caterpillar. Werknemers die zich in vergelijkbare situaties bevinden, ongelijk behandelen kan slechts als daarvoor objectieve en redelijke motieven zijn. Dat is volgens het Arbeidshof niet zo. Meer nog, kaderleden weren uit de vakbondsafvaardiging tast de vrijheid van vereniging aan. Ook dat is een grondwettelijk recht!

7 Ook werkgevers hebben baat bij sociaal overleg 

De vakbondsafvaardiging is de spreekbuis van wat er bij werknemers leeft. Een verstandige werkgever weet dat een duidelijk aanspreekpunt het zoeken naar oplossingen vereenvoudigt. En dat overleg het draagvlak vergroot! Tevreden werknemers zijn loyaler en productiever. Een win-winsituatie voor beide partijen.