Getuigenissen

Wil je zelf opkomen voor je collega's?

Heb je een job met veel autonomie, afwisseling en interessante contacten? Neem je graag initiatief en hou je ervan om projecten in goede banen te leiden? Gelukkig maar. Want enthousiaste werknemers hebben vaak ook een duidelijke visie over hoe het in je werkomgeving nog beter kan, zowel voor de werknemers als voor het bedrijf.
Want ook kaderleden zijn werknemers, met specifieke wensen en verzuchtingen: een rechtvaardig en transparant loon, een evenwichtige balans tussen werk en privé, een kwalitatieve, een ethische en duurzame werkomgeving…
Ongeveer 20% van de werknemersgroep is ‘kaderlid’. De terminologie wil al wel eens variëren: middenkader, hoger kader, professional, … Soms wordt die vaagheid misbruikt om een grote groep werknemers uit te sluiten van afspraken uit het sociaal overleg. Ten onrechte. Want ook kaderleden verdienen respect en waardering. Inspraak en sociaal overleg horen daar ook bij. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar waardevolle, sterke kaderleden die in de bres willen springen voor hun collega's. Wil je meer weten over wat het precies betekent? Kijk dan alvast eens in onze brochure voor kaderkandidaten. Heb je hierover vragen? Wil je een gesprek? Aarzel niet om contact op te nemen met de vakbondsafgevaardigde van je onderneming. Je kan ons ook contacteren via kader@acv-csc.be of via www.wordacvkandidaat.be. Of neem rechtstreeks contact op met Sandra Vercammen of Jan De Paepe via het telefoonnummer 03 220 87 37.

Christine Van de Velde - Arcelor Mittal

Mijn syndicale loopbaan begon toen ik vaststelde dat bedienden en kaderleden in onze onderneming ‘verschillend’ behandeld werden. Deze waren soms zeer subtiel maar hadden toch soms tamelijk verregaande consequenties. 
Dank zij ons gezamenlijk syndicaal werk hebben we intussen heel wat vooruitgang geboekt. Zo kunnen kaderleden vandaag ook deeltijds werken als zij dat zelf verkiezen. Dit was vroeger ‘not done’ voor kaderleden en werd verkeerdelijk geïnterpreteerd als demotivatie. 
Maar er is nog een lange weg te gaan. Vandaag zet ik mij in om het thema stress en burn-out uit de taboesfeer te halen. Heel veel kaderleden kampen met de gevolgen van een te hoge werkdruk en ik vind dat dit permanent op de agenda moet staan zodat de problemen echt worden aangepakt en niet alleen aan de formeel wettelijke verplichtingen voldaan wordt.
Vandaar dat ik er des te meer van overtuigd ben dat een kadervertegenwoordiging in de vakbond geen overbodige luxe is. 

Eric Loveniers - IBM Belgium

Het was pas na meer dan 20 jaren dat ik bij IBM werkte dat ik er aan dacht om bij de sociale verkiezingen van 2012 op te komen voor de kaderleden. Ik vond dat de Senior Professionals of Managers te weinig betrokken waren bij het sociaal overleg. Onderwerpen als variabele verloning, de rol van de first-line-manager, het bepalen van een salesplan, enz. kwamen te weinig aan bod. 
Het was een hele ervaring want als pas verkozene was ik een leek in de materie van het sociaal overleg. De steun vanuit LBC-NVK was dan ook zeer nuttig en al snel leerde ik dat vakbondswerk meer is dan de stakingspiketten die we kennen van de televisie. Het NVK werkt thematisch de onderwerpen uit die de kaderleden het meest aanbelangen. Ze zijn actief op lokaal en internationaal vlak en bieden daardoor een ruim netwerk aan dat onderwerpen als Corporate Social Responsibility, klokkenluiders, stress en burn-out, enzovoort op een praktische en leerrijke manier bespreekt.
Ik blijf me steeds positief verbazen wat een schat aan informatie er beschikbaar is, die wij als professionals in ons dagdagelijkse doen ook kunnen (en moeten) gebruiken. Vakbondswerk, kan en moet ook een positieve inbreng hebben binnen het bedrijf.
Een onderwerp als "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen", beter bekend als CSR (Corporate Social Responsibility), krijgt maar echt betekenis als dit tot stand komt in de wisselwerking van een goede sociale dialoog. Een gezond bedrijf heeft een gezonde sociale dialoog.  
Senior Professionals en Managers, of kaderleden hebben dan ook een belangrijke rol in deze dialoog.  Maak dan ook gebruik van deze opportuniteit die de sociale verkiezingen nu biedt om dit in jouw bedrijf mogelijk te maken. Ik heb veel geleerd bij het LBC-NVK. Het NVK is een boeiende groep, waar veel ervaringen worden uitgewisseld, en waar ook mijn inbreng (zoals die van iedereen) wordt gerespecteerd.

Jean-Claude Polet - Sodexo

Als advisor contract design & management bij Sodexo kom ik dagelijks in contact met de collega’s die zowel op de hoofdzetel als in de regio’s tewerkgesteld zijn. Zo ben ik goed op de hoogte van wat er in het bedrijf leeft. 
Verder heb ik heel wat ervaring opgebouwd in verschillende functies. Eerst als arbeider, daarna als bediende en nu als kaderlid. Ook dat is een troef. Want kaderlid én vakbondsafgevaardigde zijn, is niet zo vanzelfsprekend. Je moet voortdurend schipperen en een goed evenwicht proberen te vinden tussen het welzijn van de werknemers en de regels die in het bedrijf gelden. Ik luister dan ook altijd naar beide partijen.
In 2008 heb ik voor de eerste keer deelgenomen aan de sociale verkiezingen. Ik heb het steeds belangrijk gevonden dat werknemers in een bedrijf een aanspreekpunt hebben waar ze informatie vinden over de onderneming en waar ze terecht kunnen met vragen over hun arbeidsrelatie met de werkgever. Zo zijn het onthaal van nieuwe werknemers in de onderneming, het adviseren van collega’s die in SWT (het vroegere brugpensioen) wensen te gaan en het nastreven van betere loon- en arbeidsvoorwaarden slechts een greep uit mijn uiteenlopende takenpakket als vakbondsafgevaardigde.

Karel De Laet - Elia

Als jonge leidinggevende beschouwde ik de vakbond eerder als een last. Naarmate ik meer ervaring kreeg in managementfuncties en in overleg met de vakbonden, zag ik de meerwaarde van een goed werkende vakbond.
De vakbond zorgt er mee voor dat de medewerkers zich goed voelen in het bedrijf en brengt pijnpunten naar boven die hierdoor in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. 
In veel bedrijven is het misschien normaal dat kaderleden aangesloten zijn bij een vakbond maar in de energiesector was dit tot voor een paar jaar niet zo. Ook de kaderleden zelf vonden dit niet nodig, want ze verdienden een mooi loon, de werkdruk was leefbaar en ze waren zeker van hun werk. Maar dat is intussen allemaal fors veranderd.
Daarom stelde ik me bij de laatste sociale verkiezingen kandidaat. Als vakbondsafgevaardigde sta ik mijn collega’s kaderleden nu bij met correcte informatie en kaart ik de problemen en vragen van kaderleden aan bij de directie.

Marnix Aerssens - BNP Paribas Fortis

Mijn aanwerving indertijd bij de bank werd plots een maand uit gesteld. Een meer ervaren collega wees er mij op dat dit een reden had, nl. de toepassing van een nieuw en lager barema voor nieuwelingen.
Aanvankelijk nam ik daar weinig aanstoot aan, maar na verloop van tijd voelde ik mij toch een beetje bekocht want de enkele honderden franken verschil toen, zouden nu verschillende duizenden euro’s per jaar betekenen aan gemiste promoties, leeftijdstoeslagen en indexen.
In dit gevoel van onrechtvaardigheid groeide mijn syndicaal bewustzijn. Aanvankelijk achter de schermen, maar nadien heel formeel toen LBC-NVK mij aanduidde als vakbondsafgevaardigde. Het gaf mij de kans om andere mensen te helpen, hen de juiste en gepaste info te geven en zo mogelijke onrechtvaardigheden te bestrijden. 
Vandaag ben ik blij een personeelsvertegenwoordiger te zijn van LBC-NVK en meer specifiek voor de kaderbelangen. Het is meer dan ooit nodig!

Michel Dekens - Carrefour

Vooraleer ik militant werd had ik al veel respect voor de vakbonden, ook al zette ik me volledig in voor het bedrijf en de resultaten. Met de jaren geraakte ik er steeds meer van overtuigd dat goede sociale verhoudingen hierin een onmisbare schakel vormen.
Ik voelde de goesting om er mijn schouders onder te zetten. Bovendien was er niemand in de centrale diensten bij Carrefour die de LBC-NVK vertegenwoordigde. Mijn kandidatuur werd enthousiast onthaald.
Kaderleden, die zeer betrokken zijn met de onderneming, zijn niet minder sociaal voelend dan de andere werknemers. Maar ze durven dat wel eens verbergen achter een ‘façade’ omdat ze vrezen voor eventuele promotiekansen of te moeten inboeten op hun variabele verloning. Gelukkig realiseren veel directieleden zich dat een goede verstandhouding met het personeel en de sociale partners de ganse onderneming ten goede komt.
De meerwaarde van een kaderafgevaardigde is dat die vaak hoger geplaatste contacten heeft en gemakkelijker bruggen kan bouwen tussen directie en werknemers. Kaderleden en professionals komen met heel specifieke vragen en problemen naar ons toe. We helpen hen eerst discreet verder via een goed gesprek of met juridische bijstand. Maar vaak stellen we vast dat achter de individuele vragen soms ook collectieve problemen schuilen waarvoor het sociaal overleg een oplossing kan bieden. 
Ik vind het erg belangrijk dat werknemers via de vakbond een tegengewicht kunnen vormen tegen de economische macht van een bedrijf. Anders worden de werkomstandigheden alleen gedicteerd door winstbejag en concurrentie. Als kadermilitant krijg je zicht op zowel de bedrijfsvoering als het welzijn van de werknemers. Door je inbreng tijdens de ondernemingsraad en het CPBW kan je ook wegen op bepaalde beleidsbeslissingen. Ik krijg daarvoor veel appreciatie van mijn collega’s.

Monique Vanwalleghem - Colruyt Group Services

Zowat 8 jaar geleden werd ik door een collega aangesproken om kandidaat te worden voor de sociale verkiezingen. "Je kent veel mensen en bent behoorlijk sociaal voelend". Toch wel een leuk complimentje, dus om beter te weten waarvoor ik stond, ging ik een keer mee naar de ondernemingskern. Toffe mensen, allemaal even geëngageerd.  
De afgelopen 8 jaar waren niet altijd even makkelijk. Onderhandelen en overleggen met je werkgever is niet altijd evident en soms moet je eens tegen je werkgever in durven gaan. Maar met de steun van de secretarissen van LBC-NVK zijn we er altijd uitgeraakt. We slagen er niet altijd in, maar regelmatig boeken we successen. Het doet dan ook deugd als je de collega’s kaderleden kunt laten weten wat je voor hen bereikt heb. Daarnaast heb ik ook al een heleboel collega's geholpen met vragen rond verloning, rechten en plichten rond ontslag,... 
Bijkomend maakte ikzelf de keuze om mij ook op nationaal niveau te engageren. Ik stop er wel wat vrije tijd in, maar kan nu stellen dat vakbondswerk mijn voornaamste hobby geworden is. En wat kan er leuker zijn dan (een deel van) je werk als hobby te hebben?

Nathalie Toublanc - UCB


Ik werk reeds 13 jaar op de R&D-afdeling in de farmaceutische industrie. Wij ontwikkelen nieuwe medicijnen die op de markt zullen komen. Ik hou van mijn werk omdat het zeer gevarieerd werken is: ik kom in contact met veel mensen op verschillende afdelingen en voor verschillende projecten. Iedere dag leer ik bij. Onlangs stelden wij een wiskundig model op punt om te verklaren hoe een medicijn door het lichaam wordt opgenomen. 
In 2012 stelde ik mij kandidaat voor de sociale verkiezingen omdat ik geschokt was door de impact van de herstructureringen van 2009 en 2010. Ik werd verkozen in de OR en het CPBW en ben heel blij dat ik onze collectieve belangen kan verdedigen tegenover het management. Dit is nodig want in 2014 was het weer zo ver en dienden we te ijveren voor betere verbrekingsvergoedingen en voor het intern heroriënteren van zo veel mogelijk collega’s.  

Sophie Couvreur - CHU Dinant Godinne

Als verbindingspersoon tussen het ziekenhuis en de scholen zet ik mij in voor de organisatie en de planning van de stages van studenten uit de verschillende disciplines: verpleger, verzorgende, kleuterleider en logistieke hulp. Ik hou van deze contacten met studenten, scholen en verantwoordelijken van de verschillende entiteiten. Mijn functie is nu veel gevarieerder dan toen ik hoofdverpleegkundige was.   
Op het moment dat het ziekenhuis van Dinant en Mont-Godinne fuseerden ben ik kadermilitant geworden. De ondernemingsraad is een essentieel platform om informatie uit te wisselen en inzicht te krijgen in de manier waarop het ziekenhuis functioneert. 
De kaderleden van het ziekenhuis, met name de hoofdverplegenden en diensthoofden, hebben te kampen met stress maar ook met een veelheid van andere problematieken. Denk maar aan de harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het kaderpersoneel na de fusie. Als kaderafgevaardigde breng ik de problemen van de kaderleden op de werkvloer over naar de directie. 

Contacteer ons