Ook voor kaderleden

Sociale verkiezingen: ook voor kaderleden

Sociale verkiezingen
In mei zijn er sociale verkiezingen. In de voorprocedure die inmiddels gestart is, worden in elke onderneming de groepen ‘kaderleden’ en ‘leidinggevenden’ afgebakend. Niet onbelangrijk. Want kaderleden mogen wel en leidinggevenden niet stemmen bij de verkiezingen. Hieronder leggen we uit wat precies wordt verstaan onder die termen…

Wie zijn kaderleden in het kader van de sociale verkiezingen?

Een kaderlid moet een bediende zijn en mag geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel. Voor het overige bepaalt de wet enkel dat zij binnen de onderneming een ‘hogere functie’ moeten uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan iemand met een diploma van een bepaald niveau of iemand met evenwaardige beroepservaring. 
De wettelijke definitie is erg ruim, zodat er rekening gehouden kan worden met de sociale realiteit binnen de onderneming. De beoordeling moet steeds in de context van de specifieke onderneming gebeuren. 
De beoordeling of het een ‘hogere functie’ betreft, kan blijken uit de macht die een bediende heeft, wat een initiatiefrecht en gezag over een deel van het personeel veronderstelt. Dit kan ook blijken uit de opdracht die de bediende uitvoert, als deze door de aard ervan een zekere zelfstandigheid veronderstelt die tot uiting komt in een initiatiefrecht, zoals het geval is voor hoge functies binnen een dienst voor wetenschappelijk onderzoek of een studiedienst. 
Minder of niet relevante criteria zijn de benaming van de functie in de onderneming of de bedrijfseigen terminologie, het akkoord met de werkgever, de loonbarema’s waar de bediende al dan niet onder valt, het organigram, het feit dat de bediende is aangesloten bij een beroepsvereniging van kaderleden of de verwachting van het personeel zelf. Ook de kwalificatie tijdens de vorige sociale verkiezingen is irrelevant.
De concrete elementen in de specifieke onderneming zijn steeds doorslaggevend.

Kaderleden zijn geen leidinggevenden

Zoals hiervoor gemeld, mag een kaderlid geen leidinggevende zijn. In de wet worden leidinggevenden enerzijds omschreven als de personen die  belast zijn met het dagelijks bestuur van de onderneming, die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en anderzijds de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur vervullen. Enkel de hoogste 2 niveaus komen dus in aanmerking. 
Onder opdrachten van dagelijks bestuur wordt de uitoefening van de beslissingsmacht bedoeld, die eigen is aan de werkgever. Het betreft het daadwerkelijk beheer van de onderneming, het effectief, zelfstandig bestuur. Dus niet het dagelijks bestuur in handelsrechtelijk zin.

Waarom is het van belang om de kaderleden van de leidinggevenden en andere bedienden te onderscheiden?

In het kader van de sociale verkiezingen is het voor de ondernemingsraad van groot belang om te bepalen wie de kaderleden zijn. 
In ondernemingen met minstens 30 bedienden en minstens 15 kaderleden, wordt er voor de ondernemingsraad namelijk een apart kaderkiescollege ingericht. Worden deze drempels niet overschreden, dan worden de kaderleden als ‘gewone’ bedienden beschouwd.
Naast een verzekerde vertegenwoordiging van deze toch wel specifieke werknemerscategorie, levert een kaderkiescollege overigens één of twee extra mandaten op, afhankelijk of er meer of minder dan 100 kaderleden en leidinggevenden in de onderneming zijn. Deze mandaten worden niet aan de kaderleden voorbehouden, maar worden opgenomen in de onder de verschillende werknemerscategorieën te verdelen mandaten. De mandaten worden verdeeld op basis van het aantal werknemers per categorie.
Als er een afzonderlijk kaderkiescollege wordt ingericht, kunnen niet alleen de vakbonden en het NCK kaderleden voordragen als kandidaat om in de overlegorganen te zetelen, ook groepen werknemers-kaderleden kunnen kandidaten voordragen, op voorwaarde dat ze voldoende handtekeningen verzamelen. De lijsten met kandidaten voorgedragen door groepen kaderleden zelf, noemt men huislijsten. Al deze kandidaten zijn ook beschermd tegen ontslag.

Wat zijn de aandachtspunten tijdens de sociale verkiezingen?

150 dagen vóór de sociale verkiezingen moet de werkgever aan alle personeelsleden, de vakbonden en de overlegorganen een aantal verplichte mededelingen doen. Eén van deze mededelingen is welke functies hij als leidinggevende functies ziet, samen met een indicatieve lijst van personen die deze functies uitoefenen. Als er minstens 30 bedienden in de onderneming tewerkgesteld zijn, doet de werkgever hetzelfde voor de kaderleden. Hij deelt dan mee welke functies volgens hem kaderfuncties zijn samen met een indicatieve namenlijst van personen die deze functies vervullen.
Hierover vindt dan overleg plaats met de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, maar de werkgever neemt de beslissing. Als men het niet eens is met de beslissing, hebben de werknemers, de vakbonden en het NCK 7 dagen de tijd om beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank moet binnen 23 dagen uitspraak moet doen, want uiterlijk 90 dagen vóór de sociale verkiezingen moet een hele reeks vermeldingen door aanplakking aan het personeel meegedeeld worden, waaronder de namenlijst van het kaderpersoneel en de verdeling van de mandaten.
Als men het niet eens is met de lijst van kaderleden (of andere aangeplakte vermeldingen) kunnen de werknemers, de vakbonden en het NCK hiertegen bij de ondernemingsraad, of als er nog geen is, bij de werkgever, bezwaar indienen. De ondernemingsraad of de werkgever beslissen dan binnen de 7 dagen over het bezwaar en plakken een eventuele rechtzetting aan. Vanaf dit moment begint er opnieuw een termijn van 7 dagen waarbinnen men naar de arbeidsrechtbank kan gaan als er onenigheid blijft bestaan. Let wel goed op, in deze fase kan er enkel nog beroep worden ingesteld tegen de namenlijst. De kaderfuncties kunnen op dit punt niet meer in vraag gesteld worden. Bovendien kan er enkel naar de arbeidsrechtbank gegaan worden als de informele procedure via de ondernemingsraad of werkgever eerst gevolgd werd. De termijnen zijn erg kort en de procedure dient strikt gevolgd te worden. Het is dus heel belangrijk om het hoofd er goed bij te houden.

Contacteer ons