Targets en deadlines

Een fitte kenniswerker?

targets

Dat vereist sociaal overleg over deadlines en doelstellingen

Veel kaderleden en professionals moeten steeds meer prestaties leveren tegen zo laag mogelijke kosten en binnen steeds krappere en snellere planningen. Anderzijds wordt van kaderleden beweerd dat ze veel regelmogelijkheden hebben, makkelijk de eigen arbeidstijd kunnen organiseren en een grote beslissingsvrijheid hebben. Autonomie helpt voor een betere combinatie van werk en privé en voor een gezonde geest. De fel geprezen regelmogelijkheid als buffer tegen werkstress. Klopt dat?
Veel kaderleden met een ‘uitdagende autonome job’ – denk maar aan het vele projectwerk – hebben zwaar te lijden onder stress. Dat geldt voor ongeveer 45% van dergelijke werknemers. Dat kan er op wijzen dat de belasting echt wel té hoog ligt. Autonomie volstaat niet als buffer. De klantenservicetijden en flexibiliteitseisen, in combinatie met de alomtegenwoordige
laptop en smartphone hebben de beschikbaarheid gevoelig vergroot. In een kenniseconomie is flexibiliteit een realiteit. Ook een grote verantwoordelijkheid voor het tijdig opleveren van projecten hoort daar bij. Niets nieuws voor kaderleden. Het hoge werktempo en grote werkvolumes zetten echter een felle domper op de zo geroemde beslissingsruimte en afwisseling in de job. Weg motivatie en welzijn. Nog heel even is er sprake van een verhoogde productiviteit. Tot werknemers het niet meer aankunnen. Met werkstress, burn-out en zelfs depressies tot gevolg.
Heel wat bedrijven verspreiden overigens foute en misleidende informatie over de arbeidsduurwetgeving. Alsof kaderpersoneel automatisch ook ‘vertrouwenspersoneel’ zou zijn en dat dit criterium een grond is om zo maar extra én onbetaalde uren te presteren. Kaderleden vallen dus net als alle andere werknemers onder de wettelijke bepalingen van de arbeidsduur. Dat betekent dat hun arbeidstijd moet gerespecteerd worden. 
Kaderleden willen sociaal overleg over resultaatgericht werken, over deadlines en doelstellingen, over werk- en rusttijden, over het recht op onbereikbaarheid, over verloning en compensaties. Ook kaderleden zijn werknemers!
Werkdruk en werk-pivé balans
Cijfers van de Stichting Innovatie en Arbeid over de werkbaarheidsgraad van professionals en kaderleden leggen de vinger op de wonde. Voor 42% van middenkader en professionals en voor 50% van de hogere kaderleden is de werkdruk problematisch. Bij 15% van het middenkader en de professionals en bij 23% van het hoger kader is er sprake van een verstoord evenwicht tussen werk en privéleven.
Overwerk maakt ziek. Structureel en intensief overwerk doen het positief effect van een job met veel regelmogelijkheid teniet.

Wat willen we ?

 • Reële inspraak kan een te hoge werkdruk voorkomen. Daarom ijveren we voor een collectief overlegd systeem dat werknemers meer inspraak geeft over de te behalen resultaten, de doelstellingen en de benodigde arbeidstijd.
 • Er is nood aan sociaal overleg over maatregelen zoals het recht op onbeschikbaarheid, of het nu over kaderleden, professionals, kenniswerkers of leidinggevenden gaat. Deze maatregelen moeten een vaste plaats krijgen in elk preventieplan.
 • Het registreren van arbeidstijd is voor heel wat kenniswerkers en kaderleden een hulpmiddel om zicht te houden op hun reëel gepresteerde arbeidstijd. Dit geeft ook werknemersvertegenwoordigers een instrument om excessen aan te kaarten en maatregelen te vragen om de werkdruk dragelijk te houden.
 • We willen meer kwalitatieve doelstellingen in plaats van meetprocedures die het inhoudelijk werk belasten. Ethisch ondernemen zet in op duurzame klantentevredenheid en kwaliteitsvolle en menselijke zorg.
 • We ijveren voor een voldoende sterk personeelskader op basis van duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve maatstaven. Dat beperkt de werkdruk voor kaderleden en kenniswerkers. 
 • Het NVK vraagt dat het begrip ‘leidinggevend en vertrouwenspersoneel’ nauwkeuriger gedefinieerd wordt en dat de functies die in het Koninklijk Besluit van 1965 zijn opgesomd geactualiseerd worden. Die herziening kadert in het streven naar transparantie en werkbaar werk voor kaderleden.
 • Kaderleden hebben het recht te weten welke regels over de arbeidstijd op hen van toepassing zijn. Het NVK vraagt daarom meer transparantie en correcte informatie over de arbeidstijden. Het NVK laakt clausules in arbeidsovereenkomsten die stellen dat het maandloon alle arbeidstijd dekt.
 • Het NVK vraagt de erkenning van burn-out in extralegale hospitalisatieverzekeringen om zonder beperking aanspraak te maken op de aanvullende inkomenswaarborg na 1 maand arbeidsongeschiktheid en op de terugbetaling van ambulante zorg, psychologische begeleiding, ziekenhuisopname in geval van burn-out.
 • De Europese Ondernemingsraad (EOR) speelt een cruciale rol in het sociaal overleg over waardig werk. Respect voor arbeidstijden en transparante registratiesystemen willen we tot een sterker agendapunt van de EOR maken.
 • In internationaal opererende ondernemingen moet het werken in verschillende tijdszones beter worden opgevolgd. Systematische uitbreiding van de arbeidstijd moet worden voorkomen door betere planning en registratie van de werkuren. NVK wil een duidelijke regeling voor de arbeidsduur bij (buitenlandse) dienstverplaatsingen en wachtdiensten.
 • Via het sectoroverleg kan een kader uitgewerkt worden om arbeidsregels op maat van bedrijf en werknemers beter op elkaar af te stemmen.

Monique Vanwalleghem | Colruyt Services 

“In ons bedrijf is er tijdsregistratie voor iedereen, bedienden en kaderleden. Dit geeft de werknemersvertegenwoordigers een goed zicht op het aantal gepresteerde uren, maar is geen garantie voor een haalbare werkdruk.” 
“Bij projectmatig werken kan de druk om tijdig op te leveren erg hoog zijn. Als vakbond willen we er over waken dat meerprestaties beperkt blijven tot piekperiodes en er geen structurele situatie ontstaat waarbij continue gevraagd wordt om over te werken.” 
“Anderzijds wordt bij Colruyt Group Services wel de privé-levensfeer gerespecteerd. Met uitzondering van de personen die on-call zijn, kan je van thuis uit niet aan de bedrijfsomgeving. Mails lezen in avonduren, opdrachten die doorgestuurd worden tijdens het weekend, het is allemaal niet mogelijk. Dit geeft ons als werknemers een comfortabel gevoel.” 
“Enkel in uitzonderlijke gevallen kan je toelating krijgen om op het netwerk te komen van thuis uit. En ook daar houden we de vinger aan de pols, volgen we op dat dit blijft bij uitzonderingen.”

Contacteer ons