Grensoverschrijdend werken

Grensoverschrijdend werken binnen een fair en sociaal kader

grensoverschrijdend werken
Kaderleden voelen zich vaak aangesproken door nieuwe projecten en schrikken er niet voor terug om onbekend terrein te verkennen, grenzen af te tasten en te kiezen voor een uitdagende job in het buitenland. Of ze werken samen met buitenlandse werknemers in ons land. De wisselwerking die hierbij tot stand komt, levert ingrediënten voor een innovatieve ondernemingscultuur.
Er bestaat een wettelijk kader om grensoverschrijdend te werken. Er zijn specifieke detacheringsregels voor Belgen die in het buitenland aan de slag gaan en voor wie tijdelijk naar hier komt. Verder moet iedereen die hier wil werken over een arbeidsvergunning beschikken op basis van de zogenaamde ‘arbeidskaart’. Voor hoog gekwalificeerde werknemers kan een Europese blue card aangevraagd worden. 
Maar deze wettelijke regelingen zijn slechts basisregels. Ze spreken zich niet uit over de concrete werkomstandigheden van de buitenlandse collega hier of over de Belgische collega in het buitenland. De vakbondswerking kan een belangrijke rol vervullen door op alle niveaus te pleiten voor eerlijke werkomstandigheden.

Wat willen we?

  • Grensoverschrijdend werken, moet steeds een vrije keuze zijn. De betrokkenheid van sociale partners, om mobiele werknemers onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten te laten vallen, creëert duidelijkheid over de loon- en arbeidsvoorwaarden in het gastland, de toegankelijkheid tot de sociale zekerheid en eventuele aanvullende verzekeringen, voorzieningen voor familieleden, een terugkeerclausule voor nadien…
  • De Europese Ondernemingsraad is een zeer geschikt overlegorgaan om transnationale kwesties in een Europese context te bespreken. 
  • In multinationale ondernemingen heeft het lokaal management vaak weinig invloed op arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden. Daarom willen we investeren in internationaal vakbondswerk. De Europese Ondernemingsraad (EOR) speelt hierbij een cruciale rol. Respect voor loon- en arbeidsvoorwaarden willen we tot een sterker agendapunt van de EOR maken.
  • In internationaal opererende ondernemingen moeten de arbeidsuren, als gevolg van verschillende tijdszones, beter worden opgevolgd. Systematische uitbreiding van de arbeidstijd moet worden voorkomen door betere planning en registratie van de werkuren. Het NVK wil een duidelijke regeling voor de arbeidsduur bij (buitenlandse) dienstverplaatsingen.
  • Samen met Europese syndicale organisaties als Eurocadres en UNI (Union Network International) levert het NVK beleidsvoorbereidend werk ten aanzien van de Europese Commissie en worden campagnes opgezet over de work life balance, Europese regelgeving over klokkenluiders, erkenning van buitenlandse diploma’s, toegankelijke sociale zekerheid in het gastland …

Janina Mackiewicz | Eurocadres 

“Het vrije verkeer van personen binnen een open arbeidsmarkt is een hoeksteen van de Europese Unie. Vooral arbeidsmobiliteit van hoog gekwalificeerde professionals en managers, levert een essentiële bijdrage aan de dynamische Europese kenniseconomie en samenleving en stimuleert daardoor onrechtstreeks de concurrentiepositie van Europa. Voor werknemers moeten ervaringen met grensoverschrijdende mobiliteit leiden tot persoonlijke en professionele verrijking en carrièremogelijkheden versterken. Sommige loopbaantrajecten vereisen zelfs werkervaring en onderwijs in het buitenland.”

Contacteer ons