Innovatie

Inspraak in innovatie moet vanzelfsprekend worden

innovatie
De concurrentiepositie van onze bedrijven is van veel meer afhankelijk dan enkel van de loonkost. Bedrijven moeten het vooral hebben van kwaliteitsvolle, innovatieve producten, technologische processen en een innovatieve arbeidsorganisatie. En dat veronderstelt sterk opgeleid personeel. Van kaderleden wordt traditioneel verwacht dat ze de visie van de top vertalen naar de werkvloer en de doelstellingen halen. Kennis- en of competentienoden, zowel bij hen zelf als bij hun medewerkers, worden door het kaderpersoneel of de leidinggevenden meestal individueel opgelost. Als er, om de doelstellingen te halen of nieuwe systemen in gebruik te nemen, een aantal werknemers extra opleiding nodig hebben of als externe kennis nodig is, dan probeert de leidinggevende dat snel en individueel op te lossen.  
Toch hoeft het niet zo te gaan. Een sterkere betrokkenheid van kaderleden bij innovatie kan soelaas bieden. Kaderleden hebben vaak een goed zicht op het reilen en zeilen van een bedrijf. De zoektocht naar een concurrentieel sterke positie, noopt tot innovatie. Nieuwe producten. Nieuwe productiemethoden. Nieuwe technologieën. Kaderleden hebben vaak waardevolle ideeën over hoe het anders of beter kan. Niet enkel kaderpersoneel trouwens. Ook andere werknemers binnen het bedrijf hebben vaak innovatieve ideeën.
Organisatie-innovatie raakt al wat meer aan de traditionele bezorgdheden van de werknemers en hun vertegenwoordigers. Maar net op dat terrein staan kaderleden vaak buiten spel. Werkgevers nemen de arbeidstijdregelingen niet zo nauw en kaderleden voelen zich vaak niet in de positie om op hun strepen te staan. Inspraak zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet. Ideeën om tot een betere arbeidsorganisatie te komen met een win-win voor iedereen, blijven vaak dode letter. 
Ideeën worden dus niet altijd benut. Werknemers en kaderleden aarzelen om hun innovatieve ideeën in te brengen; omdat er geen cultuur van betrokkenheid is (bij innovatie of bij kaderleden) of omdat men dit niet als een rol beschouwt van de werknemersvertegenwoordigers. Het NVK heeft altijd al gepleit om kaderleden te betrekken bij sociaal overleg. Vanuit een (beschermd) vakbondsmandaat kunnen kaderleden een sterke rol in innovatie opnemen die het bedrijf én de werknemer ten goede komt.
Innovatie is geen doel op zich. Het is een hefboom voor tewerkstelling op langere termijn en voor duurzaam ondernemen. Het is een opstap naar kwaliteitsvol werk. In een sterk concurrentiële economie en op een onzekere arbeidsmarkt maakt innovatie dan ook onmiskenbaar deel uit van de rol van de kadervertegenwoordiger. 
Betrokkenheid van werknemers en kaderpersoneel via vakbondsvertegenwoordigers bij innovatie kan het bedrijf heel wat kansen bieden en versterkt de cultuur van werknemersbetrokkenheid.

Wat willen we?

  • Méér en sterkere betrokkenheid van kadervertegenwoordigers bij innovatie inzake producten,
  • processen en organisationele innovatie. Dit is een win-win voor bedrijf en werknemers, inclusief kaderleden: een verhoogde arbeidskwaliteit, verankering van industriële en dienstenactiviteiten, verhoogde productkwaliteit, betere bedrijfsresultaten, behoud van sterke profielen.
  • Bedrijfsoverleg over innovatie betekent sluitende akkoorden maken over innovatie, in het belang van zowel werkgever als werknemers, inclusief kaderleden. Dit versterkt de eis van NVK om de uitsluiting van kaderleden uit het sociaal overleg en collectieve onderhandelingen weg te werken. 
  • Inspraak van kadervertegenwoordigers bij (innovatie van) de arbeidsorganisatie vergroot de kans op kwaliteitsvol werk voor alle werknemers. De invoering van zelfsturende teams, resultaatgerichte opdrachten en projectwerk, … Tal van nieuwe organisatievormen moeten tegen het licht van werkbaar werk gehouden worden. Dit komt werknemers ten goede maar ook kaderleden die vaak te lijden hebben onder de 24/7 bereikbaarheids- en flexibiliteitscultuur.
  • Sociaal overleg over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie-plannen bevordert het vertrouwen bij kaderleden en verankert de creativiteit, innovatiecultuur en expertise in het bedrijf.

Francesco Bruyland | Atlas Copco 

“De vraag is of we niet beter als groep van middle-management binnen het bedrijf samen zitten om de toekomstige noden te bekijken. En samen te bekijken wat haalbaar is op dat vlak. Zoiets lijkt vanzelfsprekend, maar is het meestal niet. Elke afdeling heeft haar eigen ‘targets’ en stelt zich ‘zo flexibel mogelijk’ op. Vertaal: ‘spring omhoog  als het nodig is en los de problemen op als ze zich stellen’.“ 
“Hier zouden werknemersvertegenwoordigers kunnen participeren, door als vertegenwoordiger van de groep kaders mee betrokken te worden in de lange termijnstrategie van het bedrijf. Er zijn niet alleen investeringen nodig in technologie. Meestal zijn we daar bij betrokken. Maar ook in kennis (profielen, competenties, begeleidingen), en dat blijkt dikwijls een exclusieve HR-bevoegdheid, wat de facto neerkomt op elke vacature ad hoc invullen met de op dat moment snelste of makkelijkst voorhanden oplossing.” 

Jan Verneert | Van de Velde 

“Kaderleden worden bij Van de Velde effectief betrokken in het sociaal overleg. Bij Van de Velde bestaat er een cultuur die aanzet om medewerkers mee te laten denken over innovatie.” 
“Stress op zich is niet verkeerd en bovendien onvermijdelijk in een innovatief bedrijf als Van de Velde. Maar na een periode van stress hebben werknemers nood aan rust. En daar zit het probleem. Stress werd een continu gegeven bij Van de Velde. Op alle niveaus, van hoog tot laag. In de mate dat we de GROEI-filosofie van Van de Velde als werknemersvertegenwoordigers mee waar kunnen maken, schieten we al een eind op. Want die filosofie focust in wezen niet alleen op de cijfers, maar ook op het welbevinden van medewerkers.” 
“Maar innovatie is ook het heroriënteren van afdelingen en hun doelstellingen. Met het gevolg dat sommige medewerkers niet langer voldoen aan de ‘noden’ van het bedrijf, en vervangen worden door nieuwe mensen die wel over de nodige skills beschikken. Op dat vlak zoeken we naar een sterkere invulling van onze rol.”

Contacteer ons